معرفه و نكره در فارسي

الف) در جنس (مذكر و مونث بودن) ب) در معرفه و نكره بودن. معلّم: چه كسي نشانه معرفه و نكره را در فارسي مي داند؟ دانش آموز: در فارسي معمولاً معرفه نشانه ندارد ولي نشانه نكره سه چيز است: ياء نكره- يك- يك + ي معرفه و نكره : اسم را از نظر شناختن به دو نوع تقسيم مي كنند: اسم معرفه و اسم نكره

2023-02-03
    كان ج حا مع جماعة من الشبان
  1. 9
  2. مفاعیل
  3. مثل گل زيبا
  4. 35 در عربي توالي بي‌نشان